Про Управління

Державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства

  До основних завдань Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства відноситься:

- здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного законодавства, біологічними продуктами, патологічним матеріалом, застосуванням санітарних заходів, профілактичних і протиепідемічних заходів щодо охорони в межах компетенції території України від проникнення хвороб людей з території інших держав, законодавства щодо зберігання, транспортування, торгівлі та застосування засобів захисту рослин, показників вмісту шкідливих для здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових виробах, які реалізуються на території України;

- здійснення в межах компетенції контролю за факторами середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я населення;

- реалізація державної політики у галузі санітарного законодавства, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

Відповідно до завдань Управління узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази.

Управління організовує та здійснює у межах своїх повноважень державний нагляд щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та кормів.

Управління уповноважене подавати пропозиції щодо обмеження або заборони в’їзду на територію України її громадян, іноземців та осіб без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або регіонів у зв’язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх території.

Управленні також:

  - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу, видає за результатами її проведення відповідні висновки;

  - здійснює у межах компетенції контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

  - розробляє та здійснює санітарні заходи, що стосуються обмеженого (визначеного) кола осіб чи випадків, передбачених законодавством;

  - бере участь у розробленні санітарних, протиепідемічних (профілактичних) заходів, вимог щодо окремих показників якості харчових продуктів, технічних регламентів та стандартів;

  - затверджує плани щорічного державного контролю та плани державного моніторингу;

  - розробляє, виконує та/або організовує виконання загальнодержавних програм та/або планів державного моніторингу небезпечних факторів та показників безпечності та окремих показників якості харчових продуктів у визначених сферах;

  - встановлює на підставі результатів проведення аналізу ризику періодичність здійснення державного контролю кожної потужності, що є об’єктом державного контролю;

  - уповноважує лабораторії та референс-лабораторії на проведення досліджень (випробувань) об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю;

  - організовує проведення в лабораторіях досліджень (випробувань) для цілей державного контролю;

  - проводить відбір зразків об’єктів санітарних заходів з метою здійснення державного контролю;

  - здійснює державний контроль за впровадженням постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР);

  - бере учать у визначенні факторів, що можуть мати шкідливий вплив на здоров’я людини, у проведенні оцінки ризику та встановленні ступеня створюваного ними ризику;

  - бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов, що призводять до виникнення і поширення інфекційних хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та індивідуальних харчових отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих випромінювань, та вживає заходів до їх усунення відповідно до законодавства;

  - проводить державну санітарно-епідеміологічну експертизу планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

  - здійснює державний нагляд за додержанням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та продовольчій сировині, зокрема імпортованих лікарських травах, водних об’єктах, воді, що використовується для господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення;

  - визначає перелік установ, які проводять токсиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів.

 

Нормативно-правова база в сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:

Закони України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Водний кодекс України

Земельний кодекс України

Кодекс України про надра

Податковий кодекс України 

Кодекс  законів про працю України

Основи законодавства України про охорону здоров'я

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»

Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Закон України «Про нафту і газ»

Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення»

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про поховання та похоронну справу»

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»

Закон України «Про дорожній рух»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»

Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»

Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»

Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»

Закон України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів»

Закон України «Про охорону земель»

Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси а продукцію з них»

Закон України «Про тваринний світ»

Закон України «Про курорти»

Закон України «Про меліорацію земель»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про відходи»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

Закон України «Про молоко та молочні продукти»

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"

Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи»

Закон України «Про мисливське господарство та полювання»

Закон України «Про виноград та виноградне вино»

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази МОЗ України

Санітарні норми

Гігієнічні нормативи

Регламенти використання небезпечних факторів

Методики визначення хімічних, фізичних та біологічних факторів